Kancelaria Prawna Result

Prawo zwierząt

Prawo zwierząt to wydzielona grupa przepisów, w której znalazły się regulacje dotyczące wprost postępowania ze zwierzętami (np. te zawarte w ustawie o ochronie zwierząt, Prawie Łowieckim, ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych czy regulacje unijne dotyczące traktowania zwierząt podczas uśmiercania) bądź takie, które mogą być zastosowane gdy sytuacja prawna jest związana ze zwierzęciem. W tym drugim przypadku chodzi głównie o możliwość stosowania do zwierząt przepisów dotyczących rzeczy, jak też o sytuacje, w których została spowodowania przez zwierzę szkoda lub krzywda na osobie.

Oznacza to, że w zakresie prawa zwierząt mieszczą się co najmniej:
1. Regulacje dotyczące ochrony zwierzęcia, jako istoty żywej, a więc jego życia oraz ochrony przed bólem i cierpieniem np.:
– zabraniające pozbawiania zwierzęcia życia;
– zabraniające znęcania się nad zwierzęciem lub innego złego traktowania;
– standardów utrzymywania i opieki nad zwierzętami: domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi w doświadczeniach, wykorzystywanymi do pracy, celów rozrywkowych, specjalnych oraz zwierzami należącymi do gatunków nieudomowionych;
– standardów traktowania zwierząt w sytuacjach szczególnych: uśmiercanie zwierząt, transport zwierząt czy przeprowadzenia procedur w ramach doświadczenia na zwierzęciu;
– wykonywania przez organy samorządu terytorialnego nałożonych na nie obowiązków w zakresie (*)opieki nad zwierzętami doświadczonymi okrucieństwem ze strony człowieka (odebranie zwierzęcia w przypadku zaistnienia znęcania się nad nim) oraz (**)opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ochrony przed bezdomnością;
– uprawnień i kompetencji organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt;
– nadzoru sprawowanego przez organy administracji nad wykonywaniem przepisów z zakresu ochrony zwierząt.
2. Regulacje i umowy związane ze stosunkiem prawnym, w którym występuje zwierzę, jak:
– umowy kupna-sprzedaży lub adopcji zwierzęcia;
– umowy dotyczące wykonania usług związanych ze zwierzęciem, w tym: szerokorozumianych usług lekarsko-weterynaryjny, usługi z zakresu transportu (przewozu) zwierząt, prowadzenie hoteli dla zwierząt, usługi opiekuna zwierząt (pet-sittera) oraz z zakresu psychologii zwierząt;
– regulacje dotyczące prowadzenia hodowli zwierząt domowych (towarzyszących) i gospodarskich oraz wykorzystywanych w procedurach w ramach doświadczeń na zwierzętach;
– zakładanie i prowadzenie sklepów ze zwierzętami oraz z produktami dla zwierząt;
– opieka i standardy utrzymania oraz traktowania zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych i specjalnych (np. prowadzenie terapii ze zwierzętami).
3. Regulacje i umowy związane ze stosunkiem prawnym, w którym występuje zwierzę, związane z sytuacją prawną opiekuna/ właściciela zwierzęcia, jak:
– nabycie zwierzęcia, m.in. nabycie zwierzęcia z wadami: adopcja od osoby nieuprawnionej (wady prawne), zakup od hodowcy (wady fizyczne);
– dochodzenie naprawienia szkody spowodowanej złym wykonaniem usługi, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, związane z utratą lub uszkodzeniem zwierzęcia;
– odpowiedzialność za spowodowanie przez zwierzę szkody lub krzywdy na osobie;
– czasowe odebranie zwierzęcia w trybie administracyjnoprawnym w związku z podejrzeniem o znęcanie się nad nim.

Pomoc prawną oferujemy:
– właścicielom i posiadaczom zwierząt,
– organizacjom społecznym, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,
– podmiotom realizującym usługi związane z opieką nad zwierzętami
– hodowcom
– organom administracji publicznej
Może mieć ona formę m.in.:
– bieżącej obsługi prawnej,
– porad lub konsultacji prawnych,
– opinii projektów aktów administracyjnych i regulacji wewnętrznych,
– opinii projektów aktów normatywnych przesyłanych w ramach konsultacji społecznych,
– reprezentowania naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, cywilnych i karnych.

Jeśli widziałeś złe traktowanie zwierzęcia, chcesz działać i potrzebujesz pomocy prawnej również możesz zgłosić się do nas!