Kancelaria Prawna Result

Prawo zamówień publicznych

prawo_zamowienPrawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają Przedsiębiorców na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy o zamówienie publiczne. Nasze działania obejmują:

  • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie problematyki ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • przygotowanie lub opiniowanie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • analiza zapisów umowy o zamówienie publiczne w zakresie potencjalnych zagrożeń związanych z jej realizacją przez Wykonawcę
  • sporządzanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji, skarg
  • sporządzanie lub opiniowanie umów z podwykonawcami i konsorcjantami
  • zastępowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą