Kancelaria Prawna Result

Dla organów administracji weterynaryjnej

dla_organow_admPrawnicy Kancelarii Prawnej Result wspierają organy administracji weterynaryjnej świadcząc pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • wspierania bieżącej działalności urzędów administracji weterynaryjnej przez przygotowywanie opinii prawnych dotyczących przedstawianych przez Klienta problemów prawnych związanych z administracyjnym prawem weterynaryjnym i sanitarnym
 • opiniowania projektów decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych organu administracji weterynaryjnej oraz przygotowywania odpowiedzi na odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień administracyjnych wydanych przez organ administracji weterynaryjnej
 • pomocy prawnej w sprawach prowadzenia zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
 • doradztwa w zakresie prawa pracy dotyczącego indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, a w szczególności:
  • przygotowywanie opinii w kwestiach związanych z prawem pracy
  • sporządzanie umów o pracę oraz umów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie
  • przygotowywanie dodatkowej dokumentacji z zakresu prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • wspierania bieżącej działalności urzędu administracji weterynaryjnej oraz urzędów podległych przez:
  • przygotowywanie wzorów pism, decyzji, protokołów i innych dokumentów wykorzystywanych w pracy terenowej przez urzędowych lekarzy weterynarii i innych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa administracyjnego i postępowania przed organami administracji weterynaryjnej
  • informowanie Klientów w formie bezpłatnych alertów o najistotniejszych zmianach w przepisach prawa sanitarnego i weterynaryjnego