Kancelaria Prawna Result

Plany gotowości, jako praktyczne narzędzie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zadania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, przewidziane przez przepisy prawa, realizowane są w ramach określonej struktury administracji publicznej. W polskim porządku struktura ta tworzona jest przez organy administracji rządowej i obejmuje organy Inspekcji Weterynaryjnej, ministra właściwego do spraw rolnictwa, Radę Ministrów i wojewodów. System ten uzupełniony jest przez niektóre organy samorządu terytorialnego oraz podmioty prywatne wykonujące na zlecenie administracji pewne funkcje publiczne, jak również podmioty prywatne działające na zlecenie adresatów rozstrzygnięć administracyjnych organów władzy publicznej (najczęściej posiadaczy zwierząt).

Truizmem jest przy tym wskazanie, iż wszystkie wyżej wymienione podmioty powinny ze sobą ściśle współpracować przy zwalczaniu chorób zakaźnych. W celu umożliwienia i ułatwienia takiej współpracy prawodawca wprowadził obowiązek opracowania planów gotowości dla poszczególnych jednostek chorobowych zwalczanych z urzędu. Plan zwalczania danej choroby określa działania, jakie zostaną podjęte w przypadku wybuchu choroby zakaźnej zwierząt oraz powinien wskazywać środki, sprzęt i personel, mające posłużyć szybkiej i skutecznej likwidacji ogniska choroby…

całość artykułu można znaleźć pod tym linkiem:

Plany gotowości, jako praktyczne narzędzie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zapraszamy do lektury!