Kancelaria Prawna Result

R. Pr. dr Michał Rudy został Kierownikiem Pracowni Prawa o Żywności i Prawa do Żywności powołanej na SWPS

Kancelaria Prawna RESULT we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym powołała Pracownię Prawa o Żywności i Prawa do Żywności, której Kierownikiem został r. pr. dr Michał Rudy.

Pracownia to ośrodek analityczno-badawczy skoncentrowany na problematyce prawa o żywności, prawa do żywości oraz prawa naturalnego.

Głównym celem powołania Pracowni jest instytucjonalizacja oraz integracja działań naukowych oraz dydaktycznych dotychczas prowadzonych w zakresie „prawa żywnościowego”, podejmowanych przez Uniwersytet, jak i Kancelarię Prawną RESULT.

Głównym zadaniem Pracowni będzie zaś podejmowanie uporządkowanych, celowych i wyspecjalizowanych inicjatyw (m. in. organizacja konferencji naukowych, szkoleń, realizacja projektów badawczych – w tym w ramach grantów NCN, wydawanie monografii naukowych oraz komentarzy do najważniejszych aktów prawa unijnego i krajowego o żywności, wydawanie opinii prawnych oraz opracowywanie projektów aktów normatywnych, organizacja pracy studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w ramach seminariów i kół naukowych).

Pracownia będzie ponadto pełnić rolę forum komunikacyjnego, umożliwiającego wymianę wiedzy, doświadczeń oraz poglądów pomiędzy specjalistami (naukowcami i praktykami) z zakresu prawa o żywności oraz prawa do żywności.

Podjęte zostaną również działania mające na celu współpracę naukowców różnych dziedzin, obejmującą zagadnienia problemu nadprodukcji żywności i głodu oraz rewolucji post agrarnej.

Inicjatorzy Pracowni dostrzegli konieczność podjęcia działań skoncentrowanych na problematyce szeroko pojmowanego prawa o żywności oraz prawa do żywności, w szczególności w ich europejskim, międzynarodowym i prawnoporównawczym aspekcie.

Prace prowadzone będą przy tym wielopłaszczyznowo, w tym w cywilnoprawnym, karnoprawnym, administracyjnoprawnym, teoretycznym i praktycznym kontekście.