Kancelaria Prawna Result

System kontroli zarządczej oraz zarządzanie ryzykiem w administracji weterynaryjnej

(szkolenie: 3 dniowe, forma wykładów i warsztatów)

Cel:

Wdrożenie funkcjonowania spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej. Najistotniejszym elementem tego systemu ma być wyznaczanie celów i zadań, w zgodzie z przepisami prawa weterynaryjnego oraz poszczególnymi zadaniami budżetowymi, jak również skuteczny proces monitorowania realizacji tych celów i zadań.

Główne zagadnienia:

  • Samoocena stanu kontroli zarządczej w inspektoracie weterynarii, pod kątem możliwości ulepszenia tej kontroli, a także przydatności w zapobieganiu nieprawidłowościom, nieefektywnemu lub nieterminowemu działaniu
  • Identyfikacji misji, celów i zadań inspektoratu weterynarii, jak również mierników realizacji tych celów i zadań
  • Identyfikacja ryzyk związanych z realizacją celów i zadań inspektoratu weterynarii
  • Proces analizy ryzyk, mający na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków oraz określeniu reakcji, którą należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu
  • Proces dostosowania mechanizmów kontroli funkcjonującej w inspektoracie weterynarii
  • Dostosowanie procesu monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań
  • Przygotowaniu spójnej dokumentacji systemu kontroli zarządczej, obejmującej odpowiednie procedury wewnętrzne i wytyczne