Kancelaria Prawna Result

Szkolenia

szkoleniaPrawnicy Kancelarii Prawnej Result na bieżąco analizują zmiany otoczenia prawnego dostawców na rynek medyczny. Zmiany często powodują konieczność dostosowania podejmowanych przez Klienta działań. Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie ugruntowania niezbędnej wiedzy prawnej odpowiednich działów w strukturze Klienta. Oferujemy następujące tematy szkoleń:

I. Konsekwencje zmian w Prawie zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 12 października 2012 r.
Wskażemy istotne zamiany które weszły w życie 20 lutego 2013r. i ich konsekwencji dla wykonawców ? dostawców na rynek medyczny (do szpitali), w szczególności omówimy nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne!!!, nowe zasady kwalifikacji wykonawców oraz nowe dokumenty jakie może żądać zamawiający. Przybliżymy ?instytucję? dialogu technicznego w zamówieniach publicznych. Przedstawimy problematykę rozwiązania umowy o zamówienie publiczne z uwagi na opóźnienia w płatności za dostawy leków i sprzętu medycznego. Omówimy zapisy o karze umownej i ich konsekwencje dla dostawców na rynek medyczny. Szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej, pracowników działów finansowych, działów prawnych, działów sprzedaży i zamówień publicznych.

II. Konsekwencje Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w praktyce dochodzenia roszczeń.
Omówimy problemy związane z egzekwowaniem roszczeń z tytułu niewykonania umowy o zamówienie publiczne przez Zamawiającego oraz wskażemy sposoby ich rozwiązania, konsekwencje przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową w odniesieniu do prawa upadłościowego i naprawczego. Wskażemy skuteczne możliwości zabezpieczania i egzekwowania roszczeń od podmiotów leczniczych (niepublicznych szpitali, hurtowni, aptek) z uwzględnieniem ograniczenia kosztów takich działań. Omówimy problematykę czynności prawnych zmierzających do przeniesienia wierzytelności (cesji wierzytelności). Szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej, pracowników działów finansowych, działów prawnych, działów kontroli kredytu kupieckiego, sprzedaży i zamówień publicznych.

III. Zabezpieczenia roszczeń w praktyce obrotu gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki rynku farmaceutycznego.
Omówimy rolę właściwie sporządzonego kontraktu (umowy) na dostawę farmaceutyków i sprzętu medycznego. Wskażemy niezbędną dokumentację, którą należy uzyskać od kontrahenta przed udzieleniem kredytu kupieckiego, która w konsekwencji ułatwi przeprowadzenie sprawnego postępowania sądowego o zapłatę. Omówimy zabezpieczenia roszczeń w praktyce rynku farmaceutycznego z uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej i sposoby realizacji tych zabezpieczeń. Szkolenie dedykowane dla pracowników działów prawnych, działów sprzedaży i kontroli kredytu kupieckiego.

IV. Weksel w obrocie gospodarczym.
Przybliżymy instytucję zabezpieczenia wekslowego wraz z poręczeniem wekslowym, wskażemy najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu weksla, określimy formy reprezentacji wystawcy weksla z uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej dla apteki, niepublicznego podmiotu leczniczego, hurtowni. Zabezpieczymy wekslowo roszczenie w konkretnych stanach faktycznych z uwzględnieniem specyfiki rynku farmaceutycznego, przekażemy wzory właściwie ustanowionego zabezpieczenia wekslowego z deklaracją wekslową i poręczenia wekslowego. Szkolenie dedykowane dla pracowników działów prawnych, działów sprzedaży i kontroli kredytu kupieckiego.