Kancelaria Prawna Result

Lekarz weterynarii w służbie wymiaru sprawiedliwości ? prawa i obowiązki biegłego sądowego

Lekarz weterynarii może występować w sądzie jako biegły zarówno w sprawach cywilnych, jak i w sprawach karnych. Zdecydowanie częściej dotyczy to jednak spraw cywilnych [1].

Biegły jest to osoba posiadająca informacje specjalne z zakresu danej dziedziny. Podstawowymi problemami związanymi z pełnieniem funkcji biegłego sądowego są przede wszystkim, na co zwraca uwagę B. Świątek, charakter uczestnictwa biegłego w postępowaniu i rozprawach sądowych, tryb jego powoływania i zakres sporządzanych opinii. Do osoby biegłego odwołuje się wiele aktów prawnych [2].

W tabeli 1 wymieniono przepisy regulujące działalność biegłego ogólnie i w szczególności dotyczące biegłego lekarza weterynarii.

Przepisy powinny jasno określać status biegłych sądowych, warunki nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego, a także tryb nabywania i utraty statusu przez instytucje specjalistyczne, uprawnione do wydawania opinii [4].

Obecnie nie istnieje oddzielna ustawa dotycząca biegłych sadowych, która całościowo regulowałaby status biegłego, jego prawa i obowiązki. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Sprawiedliwości [4] trwają prace nad uchwaleniem nowej ustawy o biegłych sądowych. W projektach nowych aktów prawnych możemy przeczytać, że ?uregulowanie statusu biegłych sądowych w jednym akcie prawnym to główny cel przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu nowej ustawy o biegłych sądowych? [2, 4].

Projekt ten przewiduje głęboką reformę dotychczasowych regulacji, która zostanie wprowadzona przez przyjęcie nowej ustawy. Obecnie kwestie dotyczące biegłych sądowych unormowane są w  Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych1. Projekt zakłada m.in. uregulowanie statusu biegłych sądowych, określenie warunków nabywania, zawieszania i utraty prawa do wykonywania czynności biegłego sądowego, a także trybu nabywania i utraty statusu przez instytucje specjalistyczne, uprawnione do wydawania opinii [4].

Ponadto szczegółowo unormowane zostaną obowiązki podmiotów powołanych do sporządzenia opinii. Zmiany, jakie zostały zaproponowane w projekcie, to przede wszystkim ?zobligowanie biegłych do prowadzenia rejestrów zawierających informacje na temat wydawanych opinii i przechowywanie ich przynajmniej przez okres równy kadencji biegłego? [3]. Zakłada się również uproszczenie procedury w przypadku ustanawiania biegłych sądowych na kolejną kadencję. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości planuje się, że ustawa wejdzie w życie w drugim kwartale 2014 r. [4].

więcej na:

http://weterynarianews.pl/lekarz-weterynarii-sluzbie-wymiaru-sprawiedliwosci-prawa-obowiazki-bieglego-sadowego/