Kancelaria Prawna Result

Publikacja „Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego”

W publikacji w sposób kompleksowy omówione zostały kwestie prawne związane z weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego. Przedstawiona została historia prawa weterynaryjnego i sanitarnego, poszczególne źródła prawa sanitarno-weterynaryjnego oraz opisany proces ich europeizacji. Wskazane i omówione zostały także podmioty odpowiedzialne za weterynaryjną i sanitarną ochronę zdrowia publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

Czytaj więcej >

Publikacja „Zarys administracji weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”

W podręczniku zebrano w jedną całość wykłady weterynaryjne dla studentów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji epizootiologia i administracja weterynaryjna oraz częściowo materiały publikowane w czasopismach weterynaryjnych z lat 2003-2010, w szczególności z zakresu ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi występującymi w kraju jak również przenoszonymi z państw trzecich na teren Unii Europejskiej.

Czytaj więcej >

Publikacja „Ubój rytualny w prawie administracyjnym”

Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa przygotowała i wydała publikację pod tytułem ?Ubój rytualny w prawie administracyjnym?.

Czytaj więcej >

Licytacje komornicze kuszą niskimi cenami

Do niedawna licytacje komornicze były głównie zarezerwowane dla użytkowników aut. Coraz częściej jednak można na nich spotkać maszyny przemysłowe, budowlane, a także rolnicze. Oferty kuszą niskimi cenami.

Czytaj więcej >

Zajęcie nieruchomości w toku egzekucji przerywa bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (sygn. Akt III CZP 69/13)

Zajęcie nieruchomości w toku egzekucji przerywa bieg terminu zasiedzenia nieruchomości. W przedmiotowej sprawie w dacie uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wnioskodawczyni nie była jeszcze właścicielką nieruchomości, ponieważ nie upłynął okres 30 lat wymagany do nabycia prawa przez zasiedzenie. Co więcej poprzedni właściciel nieruchomości dłużnik W. A. wydał dobrowolnie nieruchomość uczestnikowi postępowania, jako aktualnemu właścicielowi, którym stał się na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności ( art. 999 § 1 k.p.c.). Orzeczenie

Czytaj więcej >

Wytoczenie powództwa w EPU przerywa bieg terminu przedawnienia (sygn. Akt III CZP 66/13)

Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym umorzeniem postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia – stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. Akt III CZP 66/13).

Czytaj więcej >

Raport PMR Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2013

Jak wynika z raportu PMR „Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2013. Wpływ ustawy refundacyjnej i prognozy rozwoju na lata 2013-2015” ostatni rok był okresem dynamicznego rozwoju sieci aptecznych w Polsce.

Czytaj więcej >

Najwyższe zadłużenie szpitali w historii

10,3 mld zł zobowiązań SZPOZ to wciąż jedno z najwyższych zadłużeń szpitali w historii?
Z danych MZ wynika, że zadłużenie szpitali w III kwartale zmalało w ponad połowie województw

Czytaj więcej >