Kancelaria Prawna Result

Przychodnia weterynaryjna albo lecznica. Trzeba wybrać jedną z tych nazw.

Zakład będący przychodnią weterynaryjną musi mieć stosowne do tego oznaczenie, wyróżniające go od innych kategorii zakładów leczniczych dla zwierząt. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 października 2007 r. (sygn. akt II OSK 1427/2006), nie istnieje pełna swoboda w określaniu oznaczenia przez prowadzącego zakład leczniczy. Nazwa jest uwarunkowana zarówno wymogami wynikającymi z ustawy z 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (dalej: u.z.l.z.), jak i przepisów wykonawczych do tej regulacji. Należy wziąć też pod uwagę przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.z.l.z. zakładem leczniczym dla zwierząt są: gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna, lecznica weterynaryjna, klinika weterynaryjna i weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/892468,przychodnia-albo-lecznica-trzeba-wybrac-jedna-z-tych-nazw.html