Kancelaria Prawna Result

Legitymacja do zaskarżenia uchwał Rady Powiatu w sprawie przekształceń SPZOZ-ów

Zapadły bardzo ciekawe orzeczenia WSA w Białymstoku dotyczące legitymacji prawnej związku zawodowego do zaskarżenia uchwał Rady Powiatu w sprawie ?przekształceń SPZOZ-ów?.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt: II SA/Bk 920/13 ?uchwała organu powiatu z zakresu administracji publicznej może być zaskarżona przez każdego, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone tą uchwałą (art. 87 ust. 1 u.s.p.). Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 50 p.p.s.a. Zatem sąd administracyjny rozpoznający skargę na uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest zbadać, czy będąca przedmiotem skargi uchwała narusza prawnie chroniony interes prawny lub uprawnienie skarżącego, a nie interesy innych osób (por. wyrok NSA z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt II OSK 2334/11). Zarówno art. 50 p.p.s.a., jak i art. 87 § 1 u.s.p. odwołują się do pojęcia „interesu prawnego” przy określaniu legitymacji skargowej. Zauważenia jednak wymaga, że w przypadku art. 50 p.p.s.a. przesłanką legitymacji skargowej jest interes prawny w otrzymaniu orzeczenia sądu, zaś w przypadku art. 87 § 1 u.s.p. jako przesłankę tej legitymacji wskazać należy interes prawny istniejący w okresie poprzedzającym wniesienie skargi i uprawniający skarżącego (jeszcze przed wniesieniem skargi) do żądania działania organu administracyjnego oraz, że interes ten istniejący już w dniu podejmowania uchwały został tą uchwałą naruszony (por. cyt. wyrok).

W ocenie Sądu, kwestionowana uchwała w sprawie określenia kierunku zmian i przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie mieści się w zakresie statutowych zadań skarżącego Związku. W ramach bowiem swoich zadań statutowych Związek chroni prawa, godność oraz interesy pracownicze, ma dbać o ich zabezpieczenie. Uchwała ta została natomiast skierowana do Zarządu Powiatu i nie wywarła żadnego wpływu na strukturę zatrudnienia oraz prawa pracownicze, w tym także prawa pracownicze pielęgniarek zrzeszonych w skarżącym Związku. W konsekwencji przedmiot uchwały nie mieści się w statutowych działaniach skarżącego Związku, stąd też odmowa przyznania temu Związkowi legitymacji skargowej w niniejszej sprawie w żaden sposób nie pozbawia możliwości wykonywania przez tę organizację jej roli ustrojowej (por. wywody WSA w Białymstoku wyrażone w wyroku z dnia 23 października 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 674/13).

Natomiast w sprawie sygn. akt II SA/Bk 674/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał, iż: Związek Zawodowy posiada również legitymację do złożenia skargi w sprawie niniejszej w rozumieniu art. 87 ust. 1 u.s.p. Legitymacja skargowa wymagana w powołanym przepisie została ukształtowana przez ustawodawcę w sposób szczególny. W przeciwieństwie do legitymacji w postępowaniu administracyjnym określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – w którym stroną może być każdy, czyjego interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy postępowanie – uprawnionym do wniesienia skargi na podstawie art. 87 ust. 1 u.s.p. może być jedynie podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały zaskarżonym aktem naruszone. Oznacza to, że dopiero ustalenie przez sąd administracyjny istnienia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego otwiera drogę do merytorycznego rozpoznania skargi. Skarżący winien zatem wykazać, że zaskarżona na podstawie art. 87 ust. 1 u.s.p. uchwała narusza sferę gwarantowanych mu ustawami uprawnień, przy czym stan owego naruszenia powinien być aktualny i nie może odnosić się do przyszłych i ewentualnych sytuacji. Skarga złożona na podstawie art. 87 ust. 1 u.s.p. nie stanowi bowiem actio popularis. Nie wystarczy zatem wykazanie przez skarżącego ewentualnych sprzeczności z prawem zaskarżonej uchwały czy hipotetycznego zagrożenia naruszenia jego interesu prawnego. Dla ustalenia istnienia legitymacji skargowej na podstawie art. 87 ust. 1 u.s.p. konieczne jest wskazanie, że miało miejsce konkretne naruszenie prawa strony.

Nie ulega wątpliwości, że kwestionowana uchwała, wyrażająca zgodę na wykorzystywanie – w ramach umowy dzierżawy ? majątku SP ZOZ w A. przez nowy, wyłoniony w formie przetargu podmiot, celem świadczenia usług medycznych do których zostaje ten podmiot zobowiązany w ramach zawieranej umowy, mieści się w zakresie statutowych zadań Związku. W ramach tych zadań Związek chroni prawa, godność oraz interesy pracownicze, ma dbać o ich zabezpieczenie. Skutkiem kwestionowanej uchwały jest przejęcie przez nowy podmiot pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Nie można więc uznać, by przedmiotowa uchwała nie dotyczyła i nie miała żadnego wpływu na strukturę zatrudnienia oraz prawa pracownicze, w tym także prawa pracownicze pielęgniarek. W konsekwencji przedmiot uchwały mieści się w statutowych działaniach skarżącego Związku, stąd też odmowa przyznania temu Związkowi legitymacji skargowej w niniejszej sprawie stanowiłaby niedopuszczalne pozbawienie możliwości wykonywania przez tę organizację jej roli ustrojowej.

 

Źródło:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1AC2282591

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/84C6AB196E