Kancelaria Prawna Result

NIK sprawdziła NFZ

Realizacja zadań, w ramach planu finansowego Funduszu na 2013 r., nie doprowadziła do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. W niektórych zakresach dostęp do świadczeń, mierzony średnim czasem oczekiwania na ich udzielenie, uległ pogorszeniu.

Poprawie dostępności świadczeń nie sprzyjało nierównomierne rozmieszczenie podmiotów leczniczych, sprzętu i wykwalifikowanych kadr medycznych. Wydatkowanie środków Funduszu odbywało się bez ustalonych, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Funduszu, ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych.

Nieskuteczne okazały się działania zmierzające do zmniejszenia liczby pacjentów i czasu ich oczekiwania na hospitalizacje w przypadkach schorzeń możliwych do diagnozowania i leczenia w warunkach ambulatoryjnych.

Konsekwencją nierzetelnych i nieaktualnych danych, zawartych w systemach ewidencyjnych NFZ, były natomiast przypadki opłacania przez Fundusz świadczeń na rzecz osób nieuprawnionych, a nawet zmarłych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła natomiast formalne wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2013 r., w szczególności w sytuacji niższych niż planowano przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanej przez ZUS.

źródło:

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-sprawdzila-nfz.html