Kancelaria Prawna Result

Przekształcanie szpitali w spółki kapitałowe.

Minęły cztery lata od uchwalenia ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ustawa kompleksowo reguluje sytuację prawną podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Wprowadziła nową terminologię oraz systematykę podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ustawodawca określił konsekwencje prawne przekształcenia SP ZOZ statuując zasadę sukcesji generalnej oraz sprecyzował mechanizmy wsparcia dla organów założycielskich w postaci umorzeń oraz dotacji celowych.

Na wprowadzone regulacje należy patrzeć nie tylko pod kątem prawnym, ekonomicznym czy techniczno-organizacyjnym, ale również politycznym, ponieważ jest to temat wrażliwy społecznie. Wbrew obawom, taka przebudowa w systemie ochrony zdrowia nie pogorszyła pacjentom dostępności do świadczeń, ale nie spełniła też głównego założenia rządowej reformy ? oddłużenia szpitali.

http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=8175&tx_ttnews[backPid]=3