Kancelaria Prawna Result

Promocja zdrowia w miejscu pracy – opinia BCC.

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy to skuteczna strategia wspierania rozwoju każdej firmy. Działania takie przynoszą wymierne oszczędności dla budżetu, gospodarki i pracodawcy.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę liczne obowiązki związane z ochroną zdrowia pracowników. Najważniejsze wynikają z ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dotyczą m.in. badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych. Na pracodawcy spoczywa także obowiązek oceny ryzyka zawodowego stanowiska pracy.  Jest to wręcz podstawa ochrony zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególne obowiązki w zakresie promocji zdrowia zostały nałożone także na pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Dotyczą zapewnienia pracownikom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa zawodowego oraz usług rehabilitacyjnych (ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zdrowie pracowników to znaczący kapitał każdej firmy. Ma również wymiar ekonomiczny i społeczny. Jego poprawa wydłuża ich aktywność zawodową  i przynosi wymierne korzyści.

 

http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=8266&tx_ttnews[backPid]=3