Kancelaria Prawna Result

Zajęcie nieruchomości w toku egzekucji przerywa bieg terminu zasiedzenia nieruchomości (sygn. Akt III CZP 69/13)

logo_snZajęcie nieruchomości w toku egzekucji przerywa bieg terminu zasiedzenia nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie w dacie uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wnioskodawczyni nie była jeszcze właścicielką nieruchomości, ponieważ nie upłynął okres 30 lat wymagany do nabycia prawa przez zasiedzenie. Co więcej poprzedni właściciel nieruchomości dłużnik W. A. wydał dobrowolnie nieruchomość uczestnikowi postępowania, jako aktualnemu właścicielowi, którym stał się na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności ( art. 999 § 1 k.p.c.). Orzeczenie to, zgodnie z art. 999-1003 k.p.c., wywołuje skutki nie tylko materialnoprawne: przenosi własność na nabywcę, powoduje przejście na nabywcę uprawnień i obowiązków związanych z własnością nieruchomości, skutki w sferze praw rzeczowych i obligacyjnych ciążących na nieruchomości, wygaśnięcie wszelkich praw i skutków ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości, na miejsce których powstaje prawo do zaspokojenia się z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1000 § 1 i art. 1025), ale także procesowe: stanowi tytuł do: ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w prowadzonej księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, wykreślenia w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów praw, które wygasły (art. 1003 § 1 i 2), stanowi tytuł egzekucyjny do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości. Nabycia prawa własności w drodze licytacji ma charakter pierwotny.

Stąd Sąd Najwyższy stwierdził, że zajęcie nieruchomości w toku egzekucji przerywa bieg terminu zasiedzenia nieruchomości.

Źródło:

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia%20prawne.aspx?ItemID=510&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna