Kancelaria Prawna Result

Prezydent podpisał nowelizację KPC dopuszczającą wprost uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności (art. 783 § 3 i 4 kpc w nowym brzmieniu)

Konieczność wprowadzenia nowych regulacji w zakresie objętym uchwaloną ustawą powstała w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odnośnie regulacji § 182 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. ? Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 38, poz. 249, z późn. zm.). Wyrokiem z dnia 22 listopada 2010 r., sygn. P 28/08 Trybunał stwierdził bowiem, że powołany przepis, przewidujący w odniesieniu do niektórych tytułów egzekucyjnych możliwość nadania klauzuli wykonalności bez wydawania oddzielnego postanowienia, jest niezgodny z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 427, z późn. zm.), a przez to także z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Na tle stanu prawnego ukształtowanego powyższym wyrokiem pojawiły się rozbieżne poglądy co do tego, czy nadając klauzulę wykonalności sąd musi za każdym razem odrębnie spisywać sentencję postanowienia, zwłaszcza jeżeli klauzula nadawana jest tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu. Wątpliwości te spowodowały niejednolitość praktyki orzeczniczej, jak również odmienne traktowanie wierzycieli przez organy powołane do prowadzenia egzekucji.

Uchwalona ustawa dopuszcza wprost uproszczoną formę nadawania klauzuli wykonalności (art. 783 § 3 i 4 Kodeksu postępowania cywilnego w nowym brzmieniu), uznając jako zasadę, iż w postępowaniu klauzulowym  należy dążyć do uproszczenia czynności orzeczniczych. Uwzględniono przy tym w uchwalonej ustawie, iż uproszczona forma nadawania klauzuli wykonalności funkcjonowała od lat i była powszechnie akceptowana. Należy przy tym podkreślić, iż Trybunał Konstytucyjny zakwestionował § 182 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych jedynie ze względu na przekroczenie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego regulującego działalność administracyjną sądów, w tym m.in. wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów, porządek czynności w sądach oraz toku czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów.

więcej na:

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,43,luty-2014-r-.html

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/435/1