Kancelaria Prawna Result

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

W obecnym stanie prawnym wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Rozwiązanie to, podobnie jak zasada, iż rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, zaś w rewirze może działać więcej niż jeden komornik służy wzmocnieniu prawa wyboru przez wierzyciela komornika oraz wprowadzenia konkurencji między komornikami.

Poselski projekt przewiduje wprowadzenie trzech kategorii kancelarii komorniczych.

W pierwszej grupie byłyby kancelarie z wpływem do 2000 spraw. Dla tej kategorii kancelarii z małym wpływem lub komorników, którzy dopiero co zaczynają działalność egzekucyjną proponowana zmiana oznaczałaby faktyczną liberalizację w zakresie możliwości przyjmowania spraw spoza rewiru. Zniosłaby bowiem obecnie istniejący wymóg zaległości mniejszej niż 6 miesięczna w poprzedzającym półroczu. Umożliwi to łatwiejszy start nowopowołanym komornikom, co można uznać za element dalszej deregulacji dostępu do zawodu. Jednocześnie następna grupa kancelarii z wpływem od 2001 spraw do 5000 spraw  rocznie aby móc przyjmować sprawy spoza rewiru będzie związana nie tylko dziś istniejącym wymogiem zaległości mniejszej niż 6 miesięczna w poprzedzającym półroczu ale również koniecznością osiągnięcia skuteczności na poziomie co najmniej 35%. Dla ostatniej kategorii kancelarii z wpływem powyżej 5000 spraw w/w próg skuteczności ustalony będzie na poziomie co najmniej 40%.

więcej informacji:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1008-2014/$file/7-020-1008-2014.pdf

http://prawo.rp.pl/artykul/757745,1114659-Komornicy–skutecznosc-a-liczba-przyjmowanych-spraw.html