Kancelaria Prawna Result

Odsetki ustawowe zostaną obniżone do 8 % w skali roku i zostaną zrównane ze stawką odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w dniu 13 listopada 2014 r. do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości obniżenie wysokości odsetek ustawowych do poziomu 8 % powinno zachować ich sankcyjny charakter w obecnych warunkach rynkowych, skłaniając dłużników do terminowego regulowania ich zobowiązań cywilnoprawnych oraz do ograniczania zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym. Zmiana ta może się też przyczynić do poprawy ściągalności należności publicznych.

Proponowana w projekcie rozporządzenia wysokości odsetek ustawowych odpowiada stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, która, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, od dnia 9 października 2014 r. wynosi 8%. Proponowane zmiany służyć będą m.in. określeniu właściwej relacji pomiędzy odsetkami ustawowymi a odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych.

W efekcie tej obniżki  wysokość odsetek ustawowych, ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, na poziomie 13 proc. została oceniona jako nadmierna ? tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości.

Mamy poważne wątpliwości czy aż tak znaczne obniżenie odsetek ustawowych nie zwiększy zatorów płatniczych.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6546,projekt-rozporzadzenia-obnizajacy-wysokosc.html